Điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này và tất cả các sửa đổi và bổ sung trong tương lai.

Các điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi bất cứ lúc nào và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các sửa đổi, thay đổi và sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý, thì đừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi cho phép tải lên, chia sẻ và xem chung các loại nội dung khác nhau cho phép người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký chia sẻ và xem nội dung người lớn, bao gồm hình ảnh và video khiêu dâm.

Trang web cũng có thể chứa một số liên kết nhất định đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, thông lệ của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Chúng tôi không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của các trang web bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Bạn xác nhận rằng bạn ít nhất mười tám (18) tuổi và/hoặc trên độ tuổi trưởng thành tại khu vực pháp lý mà bạn cư trú và từ đó bạn truy cập trang web nếu độ tuổi trưởng thành lớn hơn mười tám (18) tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi và/hoặc dưới độ tuổi trưởng thành tại khu vực pháp lý mà bạn cư trú và từ đó bạn truy cập trang web, thì bạn không được phép sử dụng trang web.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, bất hợp pháp, quấy rối, có hại, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, tục tĩu, bôi nhọ, hận thù hoặc phân biệt chủng tộc.

Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút hoặc bất kỳ mã nào được thiết kế để phá hủy, làm gián đoạn, hạn chế chức năng hoặc giám sát bất kỳ máy tính nào.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hoặc xuất bản nội dung cố tình hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hoặc xuất bản nội dung mô tả hoạt động bất hợp pháp cũng như mô tả bất kỳ hành động tàn ác nào đối với động vật; Bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào có thể khiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự.

Nội dung trên trang web của chúng tôi không thể được sử dụng, sao chép, mô phỏng, phân phối, truyền tải, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.

Khi gửi video đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi tài liệu có bản quyền hoặc tuân theo quyền sở hữu của bên thứ ba, cũng như không gửi tài liệu tục tĩu, bất hợp pháp, bất hợp pháp, phỉ báng, bôi nhọ, quấy rối, thù địch hoặc khuyến khích hành vi sẽ bị coi là tội hình sự.