18 U.S.C 2257

vlxx.com không phải là nhà sản xuất (chính hoặc phụ) của bất kỳ hoặc tất cả nội dung tìm thấy trên trang web. Đối với các hồ sơ theo 18 USC 2257 cho nội dung được tìm thấy trên trang web này, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến trang web nơi nội dung được sản xuất.

Yeskun.com là một trang web chia sẻ máy quay tình dục trực tiếp cho phép xem chung các loại nội dung khác nhau.

Yeskun.com tuân thủ các quy trình sau để đảm bảo tuân thủ:

Chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng phải từ 18 tuổi trở lên mới được tải video lên.

Người dùng phải xác nhận rằng họ trên 18 tuổi và xác nhận rằng họ lưu giữ hồ sơ của các video trong nội dung và rằng họ trên 18 tuổi.